💫💥زهرا فتحی💥💫

💫💥زهرا فتحی💥💫 مترجم زبان انگلیسی
متون عمومی تخصصی، کتاب، فیلم، تولید کنند۶ محتوا انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهturn of events٠٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/١٠چرخ گردون حوادثگزارش
0 | 1
sweep in١٤:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨ناگهانی وارد جایی شدن گزارش
2 | 0
keep sweet١٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨کسی را خوشحال و راضی نگه داشتنگزارش
2 | 0
keep sweet١٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨to try to keep someone satisfied and pleased with you so that you can continue to get what you wantگزارش
2 | 0
paranormal١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥ماوراالطبیعه، عالم ماوراگزارش
2 | 0
obamacare١٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥پلنی برای درمان ارزان قیمت بیماران در آمریکاگزارش
2 | 0
come to a conclusion١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥به نتیجه ای دست یافتن به نتیجه رسیدنگزارش
2 | 0
customer experience١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤مشتری مداریگزارش
5 | 0