برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب حمزه‌لویی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فریاد زدن ناشی از سوپرایز شدن ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 شرطی نوع اول ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

3 adopting ١٣٩٩/١١/٢٥
|

4 روح من خری یابهتس ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

5 clothing cover ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

6 تشخیص دادن چیزی از چز دیگر ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

7 diagnose ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 dyslexic
• Two of the children in the class are dyslexic.
• دو نفر از کودکان در کلاس،ابتلا به اختلال عملکرد خواندن هستند
١٣٩٩/١٠/٢٨
|