برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا کاشی

ترجمه متون پذیرفته میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زیر سوال بردن ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

2 Helpful ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

3 معاهده عدم اشاعه ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

4 به طور عمده.کاملا ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

5 مبادله کالا به کالا ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

6 حقوق بخور نمیر داشتن ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

7 معنی لشکریان هم میدهد.جمع لشکر ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

8 گاهی به معنای زنده نگه داشتن هم هست. ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

9 تقریبا.کاملا.به طور کلی ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|