برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا کاشی

ترجمه متون پذیرفته میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برای تایید.برای تصویب ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

2 همسان ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

3 موطلایی.مو بور ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

4 زیر سوال بردن ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

5 Helpful ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

6 معاهده عدم اشاعه ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

7 به طور عمده.کاملا ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

8 مبادله کالا به کالا ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

9 حقوق بخور نمیر داشتن ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

10 معنی لشکریان هم میدهد.جمع لشکر ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

11 گاهی به معنای زنده نگه داشتن هم هست. ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

12 تقریبا.کاملا.به طور کلی ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|