برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به این قیمت تموم شد که... ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

2 Stopped working ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

3 جعبه ، کارتن ( برای بسته بندی و ارسال کالا) ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

4 در این شرایط، تحت این شرایط ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

5 از این به بعد ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

6 دیگ به دیگ میگه روت سیاه ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

7 آزادی مشروط ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

8 Annoying or unpleasant ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

9 رضایت نامه ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

10 To not work alone, but rather, together with others in order to achieve a goal. ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

11 نابرده رنج گنج میسر نمی شود
بهشت را به بها دهند نه به بهانه
١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

12 از دل برود ، هر آنکه از دیده رود ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

13 قبرستان ١٣٩٩/٠٨/١٢
|

14 ترسناک ١٣٩٩/٠٨/١٢
|

15 همون همیشگی ١٣٩٩/٠٨/١٢
|

16 شلوار یا دامنی که قد آن تا بالای قوزک پا باشد.
مثل شلوار قد ۹۰
١٣٩٩/٠٨/١٢
|

17 آبی کاربنی ١٣٩٩/٠٨/١١
|

18 رنگ بژ ١٣٩٩/٠٨/١١
|

19 ماه پشت ابر نمی مونه ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

20 خوش دوخت ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

21 متن ترانه ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

22 تغییر ظاهر، خوش تیپ کردن، خوش تیپ شدن ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

23 فرهنگ لغت ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|