برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کسی که بدنبال جذب محبت و توجه دیگران باشد ١٣٩٩/٠٥/١١
|

2 ۳_خلاصه سوابق کاری یا تحصیلی(جهت
استخدام در شرکت)
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

3 راحت نبودن/احساس راحتی نکردن ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

4 آدم منفی باف
آدم منفی نگر
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

5 عزت نفس ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

6 حجیم
سخت/دشوار
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

7 از روی ناچاری ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

8 محل تفریح و خوشگذرانی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

9 جاه طلبی
جاه طلبانه
بلند پروازی
زیاده خواهی
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

10 حیات نباتی(شخصی که بخاطر آسیب مغزی قادر به فکر کردن، حرکت و سخن گفتن نیست) ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

11 خطاب:عزیزم ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

12 بی احتیاطی ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

13 پیش از آنکه ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

14 رزولوشن/وضوح تصویر(مربوط به تلویزیون/دوربین/میکروسکوپ ١٣٩٨/٠١/٣١
|

15 مواد منفجره کوچک(مانند ترقه) ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

16 نظر سنجی عمومی ١٣٩٧/١١/١٤
|

17 پرس سینه زدن(در بدنسازی) ١٣٩٧/١١/٠٨
|

18 فرقه/حزب(بخشی از یک گروه بزرگ) ١٣٩٧/١١/٠٧
|

19 رفتار خود را اصلاح کردن ١٣٩٧/١١/٠٣
|

20 شبیه بودن ١٣٩٧/١١/٠٢
|

21 ادیب/نویسنده آثار ادبی ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

22 حضور یافتن ١٣٩٧/١٠/١٩
|

23 گرایش مذهبی/گرایش سیاسی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

24 مرغداری ١٣٩٧/١٠/١٧
|

25 آمپلی فایر(تقویت کننده صدا) ١٣٩٧/١٠/١٦
|

26 مجاز،قانونی(طبق قانون اساسی) ١٣٩٧/١٠/١٥
|

27 مقرر شده(توسط قانون) ١٣٩٧/١٠/١٠
|

28 غلظت مایع ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

29 قوانین و مقرراتی که اقدامات مردم را
محدود و کنترل می کند
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

30 کاستن، کاهش دادن(محدود سازی) ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

31 روانی ، ذهنی ١٣٩٧/٠٩/١٩
|