سعیدی

سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمهرطلبی١٨:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١کسی که بدنبال جذب محبت و توجه دیگران باشدگزارش
2 | 0
resume١١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٣۳_خلاصه سوابق کاری یا تحصیلی ( جهت استخدام در شرکت )گزارش
14 | 0
uncomfortable١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٥راحت نبودن/احساس راحتی نکردنگزارش
34 | 1
pessimist١٨:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠٨آدم منفی باف آدم منفی نگرگزارش
16 | 1
dense١٧:٣١ - ١٣٩٨/٠٥/١٩حجیم سخت/دشوارگزارش
18 | 1
desperately١٧:١٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٥از روی ناچاریگزارش
28 | 1
playground١٨:٢٠ - ١٣٩٨/٠٤/١٢محل تفریح و خوشگذرانیگزارش
12 | 1
ambitious١٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٨جاه طلبی جاه طلبانه بلند پروازی زیاده خواهیگزارش
34 | 2
cabbage١٧:٥١ - ١٣٩٨/٠٣/٢١حیات نباتی ( شخصی که بخاطر آسیب مغزی قادر به فکر کردن، حرکت و سخن گفتن نیست )گزارش
30 | 2
baby٠٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣خطاب:عزیزمگزارش
74 | 1
careless٢٣:٥١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢بی احتیاطیگزارش
28 | 1
in advance١٧:٥٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩پیش از آنکهگزارش
28 | 0
resolution١٥:٣٢ - ١٣٩٨/٠١/٣١رزولوشن/وضوح تصویر ( مربوط به تلویزیون/دوربین/میکروسکوپگزارش
34 | 2
CAP١٨:٢٠ - ١٣٩٧/١٢/٢٧مواد منفجره کوچک ( مانند ترقه )گزارش
2 | 1
survey١٦:٢٣ - ١٣٩٧/١١/١٤نظر سنجی عمومیگزارش
83 | 1
press١٧:٢٠ - ١٣٩٧/١١/٠٨پرس سینه زدن ( در بدنسازی )گزارش
21 | 4
element١٦:٣٩ - ١٣٩٧/١١/٠٧فرقه/حزب ( بخشی از یک گروه بزرگ )گزارش
28 | 1
reform٠٩:٢٨ - ١٣٩٧/١١/٠٣رفتار خود را اصلاح کردنگزارش
14 | 1
resemble١٠:٤٢ - ١٣٩٧/١١/٠٢شبیه بودنگزارش
25 | 1
literary١٧:٢٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٠ادیب/نویسنده آثار ادبیگزارش
7 | 1
appearance١٦:٤٣ - ١٣٩٧/١٠/١٩حضور یافتنگزارش
30 | 3
orientation١٥:٥٥ - ١٣٩٧/١٠/١٩گرایش مذهبی/گرایش سیاسیگزارش
12 | 0
battery٢٢:٥٥ - ١٣٩٧/١٠/١٧مرغداریگزارش
16 | 1
ampere١٠:١٤ - ١٣٩٧/١٠/١٦آمپلی فایر ( تقویت کننده صدا )گزارش
2 | 1
constitutional١٢:١٦ - ١٣٩٧/١٠/١٥مجاز، قانونی ( طبق قانون اساسی )گزارش
28 | 0
prescribed٠٩:٢٩ - ١٣٩٧/١٠/١٠مقرر شده ( توسط قانون )گزارش
28 | 1
concentration١١:٥٨ - ١٣٩٧/٠٩/١٩غلظت مایعگزارش
21 | 3
restriction١١:٠٨ - ١٣٩٧/٠٩/١٩قوانین و مقرراتی که اقدامات مردم را محدود و کنترل می کندگزارش
44 | 1
limitation١٠:٥٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٩کاستن، کاهش دادن ( محدود سازی )گزارش
5 | 1
psychological١٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٩/١٩روانی ، ذهنیگزارش
41 | 0