یگانه

یگانه سطح زبان در حد متوسط 🧡

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbookmark٠٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢نشانگر کتابگزارش
5 | 0
nepotist٢٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠کسی که عقاید تبعیض گونه داره �کسی که پارتی بازی می کنه �کسی که تبعیص نژادی قائل می شهگزارش
0 | 0
blackstop١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٧supportگزارش
0 | 0
ocbd٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٠Being appreciatedگزارش
0 | 0
french rose٠٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠پر رنگ تر از رنگ صورتی تولیانگزارش
0 | 0
creamy٠٠:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠شیری رنگگزارش
7 | 1
thulian٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠کم رنگ تر از قرمز سیرگزارش
5 | 0
ultra٠٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠نوعی رنگ صورتیگزارش
9 | 1
mahogany٠٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠قهوه ای به رنگ چوب ماهونگزارش
2 | 0
sangria٠٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠نوعی رنگ قهوه ای به رنگ خاک خیس , به رنگ گِلگزارش
5 | 1
burgundy٠٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠قرمز مایل به زرشکیگزارش
9 | 0
ferrari٠٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠قرمز مایل به نارنجیگزارش
9 | 0
us flag٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩رنگ قرمز روی پرچم کشور آمریکا , قرمز مایل به زرشکیگزارش
5 | 0
carmine٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩قرمز مایل به قهوه ایگزارش
5 | 1
candy apple٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩به رنگ قرمزگزارش
5 | 1
raspberry٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩کم رنگ تر از رنگ آجری, نوعی قرمز مایل به کرم یا مایل به گلبهیگزارش
2 | 0
redwood١٦:٤٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩قهوه ای مایل به خاکستریگزارش
2 | 0
chili١٦:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩قرمز مایه به قهوه ایگزارش
9 | 1
imperial١٦:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩نوعی رنگ قرمزگزارش
5 | 0
barn red١٦:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩رنگ قرمز مایل به قهوه ایگزارش
2 | 0
burnt orange١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩نوعی رنگ قهوه ای مایه به رنگ خاکگزارش
5 | 0
spice١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩نوعی رنگ قهوه ای مایل به رنگ خاک رسگزارش
12 | 0
clay١٦:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩به رنگ گل رسگزارش
2 | 0
cider١٦:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩نوعی رنگ قهوه ای کم رنگ تر از برنزگزارش
2 | 0
apricot١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩نوعی رنگ نارنجی روی هویج ( هویج های کم رنگ تر )گزارش
5 | 1
carrot١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩نوعی رنگ نارنجی پر رنگ رنگ هویجگزارش
5 | 1
tiger١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩نوعی رنگ نارنجی پر رنگگزارش
2 | 1
plum٠٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩نوعی رنگ بنفش. از یاسی پررنگ ترگزارش
9 | 1
eggplant٠٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩رنگ بادمجونیگزارش
7 | 2
tangerine١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨نارنجی به رنگ پوست نارنگیگزارش
5 | 0
pumpkin١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨نارنجی, رنگ کدو حلوایی, نارنجی پر رنگگزارش
5 | 1
eggnog١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨نوعی رنگ زرد شبه مخلوط شیر و تخم مرغگزارش
2 | 1
pineapple١٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨رنگ آناناسگزارش
0 | 3
corn١٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨رنگ دانه ی ذرتگزارش
0 | 1
laguna١٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨نخودی مایل به زردگزارش
0 | 1
flax١٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨رنگی مایل به استخوانی خاکستری کم رنگگزارش
0 | 1
bumblebee١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨به غیر از زنبور عسل نوعی رنگ زرد است که زنبور عسل آن را داراست نوعی زرد پر رنگگزارش
2 | 1
tuscany yellow١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨پر رنگ تر از رنگ زرد cyber شبیه رنگ خردلیگزارش
0 | 1
banana yellow١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨از رنگ زرد پوست موز کمی کمرنگ تر و مایل به رنگ خود موزگزارش
0 | 1
trombone yellow١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨دقیقه به رنگ استخوان استخوانی رنگ دقیق استخوان نیست بیشتر شبیه رنگ نخوده استخوانی =نخودی این نوع رنگ زرد نخودی پر رنگه یا دقیقا رنگ استخوانهگزارش
0 | 1
royal yellow١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨نوعی زرد مایل به استخوانیگزارش
2 | 1