برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یگانه

یگانه سطح زبان در حد متوسط 🧡

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نشانگر کتاب ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

2 نگهدارنده ی کتاب .دقت شود منظور بوک هولدر نیست ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

3 کسی که عقاید تبعیض گونه داره �کسی که پارتی بازی می کنه �کسی که تبعیص نژادی قائل می شه ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

4 support ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

5 Being appreciated ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

6 پر رنگ تر از رنگ صورتی تولیان ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

7 شیری رنگ ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

8 کم رنگ تر از قرمز سیر ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

9 نوعی رنگ صورتی ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

10 قهوه ای به رنگ چوب ماهون ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

11 نوعی رنگ قهوه ای به رنگ خاک خیس ,به رنگ گِل ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

12 قرمز مایل به زرشکی ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

13 قرمز مایل به نارنجی ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

14 رنگ قرمز روی پرچم کشور آمریکا ,قرمز مایل به زرشکی ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

15 قرمز مایل به قهوه ای ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

16 به رنگ قرمز ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

17 کم رنگ تر از رنگ آجری,نوعی قرمز مایل به کرم یا مایل به گلبهی ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

18 قهوه ای مایل به خاکستری ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

19 قرمز مایه به قهوه ای ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

20 نوعی رنگ قرمز ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

21 رنگ قرمز مایل به قهوه ای ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

22 نوعی رنگ قهوه ای مایه به رنگ خاک ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

23 نوعی رنگ قهوه ای مایل به رنگ خاک رس ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

24 به رنگ گل رس ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

25 نوعی رنگ قهوه ای کم رنگ تر از برنز ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

26 نوعی رنگ نارنجی روی هویج (هویج های کم رنگ تر ) ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

27 نوعی رنگ نارنجی پر رنگ
رنگ هویج
١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

28 نوعی رنگ نارنجی پر رنگ ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

29 نوعی رنگ بنفش.از یاسی پررنگ تر ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

30 رنگ بادمجونی ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

31 نارنجی به رنگ پوست نارنگی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

32 نارنجی,رنگ کدو حلوایی,نارنجی پر رنگ ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

33 نوعی رنگ زرد شبه مخلوط شیر و تخم مرغ ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

34 رنگ آناناس ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

35 رنگ دانه ی ذرت ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

36 نخودی مایل به زرد ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

37 رنگی مایل به استخوانی
خاکستری کم رنگ
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

38 به غیر از زنبور عسل
نوعی رنگ زرد است که زنبور عسل آن را داراست
نوعی زرد پر رنگ
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

39 پر رنگ تر از رنگ زرد cyber
شبیه رنگ خردلی
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

40 از رنگ زرد پوست موز کمی کمرنگ تر و مایل به رنگ خود موز ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

41 دقیقه به رنگ استخوان
استخوانی رنگ دقیق استخوان نیست بیشتر شبیه رنگ نخوده
استخوانی =نخودی
این نوع رنگ زرد نخودی پر رنگه یا دقیقا رنگ استخوا ...
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

42 نوعی زرد مایل به استخوانی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|