برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

افسر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سلام کلمه ای عربی به معنی تسلیم شدن است
زمانی که عربستان به ایران حمله کرد مردم را مجبور کرد تا به جای درود بگویند سلام یعنی من تسلیم هستم
و ما ...
١٣٩٨/١٢/١٩
|

2 جزیره
جایی که دور تا دور ان اب است
١٣٩٨/١٢/١٩
|

3 یک بار دیگه امتحان کن ١٣٩٨/١٢/١٩
|