.....

.....

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgsalver١٦:١٤ - ١٣٩٧/٠٩/٣٠کمک حلال ( داروشناسی )گزارش
0 | 0
ventricle٢٣:٠٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤بطن ( اناتومی )گزارش
25 | 0
threatened١٨:٤٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤تهدید کردنگزارش
64 | 2
disapproved١٢:٣٤ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤رد کردنگزارش
7 | 1
challeng٢٣:٠٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦دردسرگزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهpack١٧:٠٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٣
• a six-pack of beer
یک بسته شش تایی آبجو
34 | 3