برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Yasha. d

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به طور کلی به معنی،، ضمناً،، و،، اتفاقاً،،می‌باشد اما در مواردی،، به هر حال،، ترجمه می‌شود ١٣٩٩/١٠/١١
|

2 در حالت عادی به معنای :(برایتان امکان دارد، ممکنه).
اما اگر قبل از if بیاید به معنای would it be rude میباشد که یعنی :(بی ادبی نیست اگر...
١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

3 او را به آغوش کشیده
او بغل کرده
او =فرد مذکر
١٣٩٩/٠٢/١١
|

4 I suppose=I guess
حدس میزنم
گمان می‌کنم
١٣٩٩/٠٢/١١
|

5 فعل به معنای( بوده است) ١٣٩٩/٠٢/١١
|

6 مورد توجه قرار گرفتن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

7 همه زمان‌ها، در مواردی همه دوران ها ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

8 بی‌شمار، بی نهایت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

9 اصول اخلاقی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

10 احساسات، عواطف
Emotions =feels, Senses
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

11 شعر، نظم ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

12 اکثراً، غالباً
Mostly =almost
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

13 شعرا، شاعران، کسانی که شعر می سرایند ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

14 طرح سوال، مطرح نمودن سوال ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

15 عاشقانه، دوست دارانه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

16 با صدای بلند، با صدای رسا ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

17 مکث کردن، درنگ کردن، توقف کردن
Pause =stop
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

18 مکث کرد، توقف کرد
Paused =stopped
١٣٩٨/١٠/٢٣
|