برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یاسر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نکول ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 جنبه سیاسی بخشیدن ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

3 انتقال وجه الکترونیکی فوری ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

4 نتیجه بخش بودن ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

5 pay off ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

6 شلیک هشدار ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

7 درجه یک ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

8 پلو پز ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

9 عضو بودن در هیئت مدیره ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

10 متذکر شدن ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

11 پاسخگو بودن ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

12 مجموعه ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

13 چندمنظوره ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

14 پویا ١٣٩٩/٠٢/١١
|

15 به کار گیری ١٣٩٩/٠٢/١١
|

16 تلاش بیهوده ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

17 به صورت مشارکتی ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

18 هدایت کار ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

19 قدردانی کردن ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

20 دولت محلی ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

21 ترتیب دادن، ساماندهی کردن
organize
١٣٩٩/٠١/٢٥
|

22 انجام دادن ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

23 ادغام و تملک ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

24 overshadow ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

25 دخالت کردن ١٣٩٩/٠١/٢١
|