برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یاسمن قدسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حقیقی ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

2 دعوت کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

3 کار تمام وقت ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

4 واپسین ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

5 شام در فضای آزاد ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

6 پیشرفت قابل توجه ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

7 طرح ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

8 جمعیت آماری ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

9 تحریف شده ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

10 به کار بردن ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

11 پرداخت شده
انجام شده
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

12 در کنار موارد دیگر ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

13 قراضه ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

14 لکه دار ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

15 نامیرا ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

16 ترسو ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

17 تکرار شونده ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

18 مورد نکوهش قرار دادن ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

19 با کلاس ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

20 رستگاری ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

21 مشکل گشایی ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

22 سطح بالا ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

23 مادر خانه دار ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

24 کم رنگ شدن
١٣٩٩/٠٣/٢١
|

25 نگهبان ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

26 پیشی گرفتن ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

27 محکم ١٣٩٩/٠٣/١٢
|