برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یلدا کریم زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مشخصه ی چیزی بودن ١٣٩٩/٠٥/١١
|

2 نخاله ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

3 دامن زدن
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

4 مبنا ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

5 دقیق
تیزبین
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

6 کوچک شمردن
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

7 میل
اراده
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

8 فی نفسه ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

9 هم خانگی
ازدواج سفید
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

10 منفعت ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

11 طفره روی ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

12 برحق
حق به جانب
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

13 فراز و نشیب ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

14 عامل ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

15 دیرینه
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

16 موضع
١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

17 آزارنده ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

18 گشت و گذار ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

19 بیان کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

20 کلاماً ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

21 تلاش برای ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

22 دخیل شد
ورود کردن
١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

23 به قیمت
١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

24 سطح ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

25 سطح ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|