یلدا کریم زاده

یلدا کریم زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcharacterize١٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١مشخصه ی چیزی بودنگزارش
28 | 0
douchebag١٥:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨نخالهگزارش
12 | 0
amplify١٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨دامن زدن گزارش
12 | 1
underpinning١٤:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨مبناگزارش
7 | 0
clear sighted١١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨دقیق تیزبینگزارش
0 | 1
downplaying٠٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨کوچک شمردن گزارش
0 | 0
wanting٠٠:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨میل ارادهگزارش
9 | 1
intrinsically٢٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧فی نفسهگزارش
14 | 1
cohabitation٢١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧هم خانگی ازدواج سفیدگزارش
25 | 0
good٢٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧منفعتگزارش
12 | 1
stonewalling١٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧طفره رویگزارش
12 | 0
right١٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧برحق حق به جانبگزارش
9 | 1
roller coaster١٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧فراز و نشیبگزارش
9 | 1
causes٠٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧عاملگزارش
25 | 1
historical٠٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧دیرینه گزارش
7 | 1
situation١٧:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦موضع گزارش
7 | 1
hurtful١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦آزارندهگزارش
9 | 1
outings١٧:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦گشت و گذارگزارش
16 | 1
describe١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦بیان کردنگزارش
2 | 1
verbally١٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦کلاماًگزارش
2 | 1
acting to١٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦تلاش برایگزارش
0 | 0
engage١٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦دخیل شد ورود کردنگزارش
9 | 1
at the expense١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦به قیمت گزارش
2 | 0
layer٢٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤سطحگزارش
7 | 1
layer”٢٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤سطحگزارش
2 | 0