یسنا نظری پور

یسنا نظری پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهleave no stone unturned١٩:٠٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٩هرکاری از دستتون برمیاد انحام بدین, از انجام هیچ کاری فروگذاری نکنینگزارش
21 | 1
unfiltered١٨:٣٠ - ١٣٩٨/٠٣/١٩بی پرده و رک و راست ( در unfiltered response )گزارش
25 | 0
self esteem٠٨:١٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٤خود باوری, عزت نفسگزارش
28 | 0
platforms٠٧:٢٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٠بسترهاگزارش
14 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده