برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

violety

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قند احیاءکننده ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

2 سلول‌های حاشیه‌ی مخطط یا برسی ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

3 در شیمی: مدل گوی و میله ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

4 دانه‌های تسبیح
١٤٠٠/٠٢/١٥
|

5 رنگ امیزی ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

6 پروکاریوتی ١٤٠٠/٠١/٢٧
|