وانیا شیراوند

وانیا شیراوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsimplifying١٣:٤١ - ١٤٠١/١١/١٤مختصر کردن ، راحت کردنگزارش
0 | 0
waxfigure١٣:٢٥ - ١٤٠١/١٠/١٣Without motionگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهracket١٣:٥٣ - ١٤٠١/١١/١٥
• He makes such a racket I'm afraid he disturbs the neighbours.
او چنان سر و صدایی راه میندازد که میترسم مزاحم همسایه ها شود
0 | 0
racket١٣:٥٢ - ١٤٠١/١١/١٥
• What a racket the children are making!
چقدر سر و صدا مسکنند بچه ها
2 | 0
recognition١٣:٣٨ - ١٤٠١/١١/٠٢
• She gained only minimal recognition for her work.
او فقط بخاطر کارش کمترین شهرت را بدست آورد
0 | 0
glare١٣:٠٧ - ١٤٠١/١٠/١٣
• A sudden glare of headlights lit the driveway.
چراغهای جلوی ماشین ناگهان جاده را روشن کرد
2 | 0
admit١٨:٢١ - ١٤٠١/١٠/٠٦
• Don't be afraid to admit to your mistakes.
از اعتراف به اشتباهاتت نترس
5 | 0
memo١٧:٥٥ - ١٤٠١/١٠/٠٦
• Did you get my memo about the meeting?
یادداشت منو در رابطه با ملاقات دریافت کردی؟
2 | 0
memo١٧:٥٤ - ١٤٠١/١٠/٠٦
• Did you get my memo about the meeting?
آیا یادداشت منو در رابطه با ملاقات دریافت کردی؟
2 | 0
conservation١٥:٢٧ - ١٤٠١/٠٩/٢٩
• There is a need for the conservation of trees.
درختان نیاز به نگهداری دارند
2 | 1