امتیاز‌های امیرمهدی

بازدید
٨
امتیاز کل
١٨
کل مدال ها
٣
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٣
١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦

جزئیات امتیاز در بپرس

١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢