امتیاز‌های Invisible

بازدید
١٦
امتیاز کل
٢٠
کل مدال ها
٥
طلا
٠
نقره
٢
برنز
٣
١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٥
×
٢
=
١٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٥
×
٢
=
١٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٠