٣ رأی
٩ پاسخ
٢٤٣ بازدید

I believe the results of the investigation show you in a very poor light indeed 

٢ ماه پیش
٠ رأی

• ترجمه : من معتقدم که نتایج تحقیقات شما را در یک وضعیت بسیار ضعیف نشان می دهد •

٢ ماه پیش