امتیاز‌های الناز شاکری

بازدید
٢٨
امتیاز کل
٧٣١
کل مدال ها
٤١
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٤١
٥٢
×
١٠
=
٥٢٠
٠
×
=
٠
٦٨
×
٢
=
١٣٦
١
×
=
٣٨
×
٢
=
٧٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧٣١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٥٢
×
١٠
=
٥٢٠
٠
×
=
٠
٦٨
×
٢
=
١٣٦
١
×
=
٣٨
×
٢
=
٧٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧٣١