امتیاز‌های shark

بازدید
١٧
امتیاز کل
١,٠٦١
کل مدال ها
٦٨
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٦٨
٧٤
×
١٠
=
٧٤٠
١
×
=
٩٧
×
٢
=
١٩٤
١
×
=
٦٥
×
٢
=
١٣٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٠٦١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٧٤
×
١٠
=
٧٤٠
١
×
=
٩٧
×
٢
=
١٩٤
١
×
=
٦٥
×
٢
=
١٣٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٠٦١