امتیاز‌های رضا چگینی

بازدید
٢٠
امتیاز کل
١,٠١٤
کل مدال ها
٦٤
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٦٤
٦٩
×
١٠
=
٦٩٠
٠
×
=
٠
٩٧
×
٢
=
١٩٤
٠
×
=
٠
٦٥
×
٢
=
١٣٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٠١٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٦٩
×
١٠
=
٦٩٠
٠
×
=
٠
٩٧
×
٢
=
١٩٤
٠
×
=
٠
٦٥
×
٢
=
١٣٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٠١٤