امتیاز‌های Elaheh

بازدید
١٥
امتیاز کل
١٢٩
کل مدال ها
٧
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٧
٨
×
١٠
=
٨٠
٠
×
=
٠
١٦
×
٢
=
٣٢
١
×
=
٩
×
٢
=
١٨
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٨
×
١٠
=
٨٠
٠
×
=
٠
١٦
×
٢
=
٣٢
١
×
=
٩
×
٢
=
١٨
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢٩