امتیاز‌های عباس ابراهیمی

بازدید
١١
امتیاز کل
٧٥
کل مدال ها
٣
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٣
٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
١٣
×
٢
=
٢٦
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
١٣
×
٢
=
٢٦
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧٥