امتیاز‌های Kosar

بازدید
١٣
امتیاز کل
٤٤٣
کل مدال ها
٦
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٦
٩
×
١٠
=
٩٠
٠
×
=
٠
١٨١
×
٢
=
٣٦٢
٩
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٤٣

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
١٧٦
×
٢
=
٣٥٢
٩
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٣٩٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٤
×
١٠
=
٤٠
٠
×
=
٠
٥
×
٢
=
١٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٠