پیشنهاد
١

برق را در خرمن مردم تماشا کرده است آن که پندارد که حال مردم دنیا خوش است

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زن پاک از ریشه ی طهر ، واژه های گرفته شده از این ریشه : طهارت ، مطهر ، مطهره، تطهیر ،

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢٥

چهاربره