امتیاز‌های علیرضامطلوبی

بازدید
٢٥
امتیاز کل
١,٦٠٧
کل مدال ها
٧٥
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٧٥
١٢٦
×
١٠
=
١,٢٦٠
٢
×
=
١٠٩
×
٢
=
٢١٨
١
×
=
٦٧
×
٢
=
١٣٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٦٠٧

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١٢٦
×
١٠
=
١,٢٦٠
٢
×
=
١٠٩
×
٢
=
٢١٨
١
×
=
٦٧
×
٢
=
١٣٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٦٠٧