١ رأی
٧ پاسخ
٦٦٧ بازدید

زبان فارسی در مبحث واژگان میباشد

٨ ماه پیش