امتیاز‌های علی مردانی

بازدید
٧٥
امتیاز کل
٣,٩١٥
کل مدال ها
١٩٣
طلا
٠
نقره
٢
برنز
١٩١
٣٠٥
×
١٠
=
٣,٠٥٠
١
×
=
٢٣٩
×
٢
=
٤٧٨
٣
×
=
١٨١
×
٢
=
٣٦٢
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٩١٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٣٠٥
×
١٠
=
٣,٠٥٠
١
×
=
٢٣٩
×
٢
=
٤٧٨
٣
×
=
١٨١
×
٢
=
٣٦٢
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٩١٥