امتیاز‌های سروش

بازدید
١٦
امتیاز کل
٣٢١
کل مدال ها
٩
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٩
٦
×
١٠
=
٦٠
٠
×
=
٠
١٢٢
×
٢
=
٢٤٤
٧
×
=
١٢
×
٢
=
٢٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٢١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٩٠
×
٢
=
١٨٠
٧
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٧٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٦
×
١٠
=
٦٠
٠
×
=
٠
٣٢
×
٢
=
٦٤
٠
×
=
٠
١٢
×
٢
=
٢٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤٨