امتیاز‌های جواد حمزه زاده

بازدید
١٧
امتیاز کل
٤٢
کل مدال ها
٤
طلا
١
نقره
١
برنز
٢
٤
×
١٠
=
٤٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٤
×
١٠
=
٤٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٢