امتیاز‌های alopino

بازدید
١٢
امتیاز کل
٢٠
کل مدال ها
٤
طلا
٠
نقره
٢
برنز
٢
١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٥
×
٢
=
١٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٥
×
٢
=
١٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠