تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رمیار، چراننده ی دام، دامیار

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رعونت

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حق تقدم، برتری، اولویت، واجب، در ردیف اول

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گروهی از مردم، جماعتی چند

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مزون، کارگاه دوخت و دوز لباس، درزی خانه، پوشاک خانه