امتیاز‌های Armin

بازدید
٧
امتیاز کل
٥,٢٧٦
کل مدال ها
١٠
طلا
١
نقره
١
برنز
٨
٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٢,٦٣٩
×
٢
=
٥,٢٧٨
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥,٢٧٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٢,٦٣٩
×
٢
=
٥,٢٧٨
٢
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٥,٢٧٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠