برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یونس خوشبخت

یونس خوشبخت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خودپندارانه ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

2 تاکید کننده ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

3 pastornal societies
جوامع قدیمی
١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

4 لباس ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

5 کمرنگ کردن
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

6 چیزی رو با صدای بلند گفتن و تکرار کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

7 عزل ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

8 نوار دستگیره،که معمولا در حمام ها برای معلولین استفاده میشود ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

9 درک شده ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

10 اعتدال،نقطه اعتدال شب و روز ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

11 نصیحت کوچیک ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

12 جایگاه مناسب در زمینه کار و سرمایه گذاری ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

13 بزرگ شدن ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

14 چشمگیر ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

15 شیطنت کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|