برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رهگذر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به عبارت دیگر ١٣٩٨/١٢/١٣
|

2 سخت کوش، پُر کار ١٣٩٨/١٢/١٣
|

3 شروع کردن، به کاری پرداختن ١٣٩٨/١٢/١٣
|

4 متناسب، اندازه، مناسب ١٣٩٨/١٢/١٣
|

5 میل داشتن، خواستن ١٣٩٨/١٢/١٣
|

6 بدست آمدن از، اهل جایی بودن ١٣٩٨/١٢/١٢
|

7 نقش پیدا کردن ١٣٩٨/١٢/١٢
|