برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Tuco21

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 TR: bilgiye dayalı / akıllı / doğru tahminin”
حدس هوشمند / صحیح /برمبنای/بر اساس علمی
١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

2 follow (verb) (BE RESULT) - BrE
[C2 [ not continuous
:to happen as a result, or to be a likely result
.that] Just because I agreed last ti ...
١٣٩٩/٠٣/٣١
|

3 Ex:Packaging it neatly together with a continuous, reassuring, and confident tone
Tone(BrE): the general mood or main qualities of something
بس ...
١٣٩٩/٠٣/٢١
|

4 به طور طبیعی/doğal olarak ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

5 Pr:علاوه بر این
Tr: ek olarak
١٣٩٧/٠٤/١١
|