تورج ثابت فر

تورج ثابت فر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlatched١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢١نگهدارنده ( الکترونیک قدرت )گزارش
0 | 0
forward biased١١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢١بایاس مستقیم ( الکترونیک قدرت )گزارش
0 | 0
heat sink١٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢١خنک کاری ( الکترونیک قدرت )گزارش
0 | 0
ratings٠٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧دامنهگزارش
2 | 0
interfered١٦:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤تداخلگزارش
2 | 0
pumpe١٥:١٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٦تثبیتگزارش
0 | 0
tabulated٢٢:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٨طبقه بندیگزارش
2 | 1
coincides٢٠:١٩ - ١٣٩٩/١٢/١٨هم فازگزارش
0 | 1
one order٢٢:٤١ - ١٣٩٩/١٢/١٧مرتبه اولگزارش
0 | 0
be within٢١:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٠٧در بین. .گزارش
0 | 0
draws٢١:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/١٤ترسیمگزارش
9 | 1
disposition١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧تمایلگزارش
5 | 0
order to٢٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥به منظورگزارش
12 | 0
cancelation١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣حذف ( الکترونیک قدرت ( حذف هارمونیک ) )گزارش
0 | 0
flying capacitor١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢خازن شناور ( الکترونیک قدرت )گزارش
0 | 1
flexibilities٢١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٩قابلیت اطمینانگزارش
2 | 0
gate driver٢٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٦محرک گیت کلید ( الکترونیک قدرت )گزارش
0 | 0
duty cycle ratio٢٢:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٦چرخه کلید زنی ( الکترونیک قدرت )گزارش
0 | 0
comprehensive١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٦گستردهگزارش
0 | 1
topologies١٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٦ساختارگزارش
5 | 0
duty cycle١١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٦چرخه کلیدزنیگزارش
9 | 0
rectifier١١:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/١٦تریستورگزارش
0 | 0
presented١١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٦معرف کردنگزارش
7 | 1
derived١٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢١اخذ شدهگزارش
2 | 0
subsection١٨:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢١زیر بخشگزارش
0 | 1
contributed٢١:٢٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٧شرکت کردن - مشترکاگزارش
9 | 1
are charged١٨:٥٩ - ١٣٩٧/١١/٢١شارژ شده اندگزارش
0 | 0