برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابراهیم قطب الدین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 available ١٤٠٠/٠٤/١٤
|

2 دقت داشته باشید بعد از how come جمله به صورت state (خبری) استفاده میشود
?How com you are here so early
١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

3 با دست اشاره کردن به کسی که کنار برود ١٤٠٠/٠١/١٢
|