عماد

عماد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsolid١٨:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٤یکدست - ثابتگزارش
21 | 1
stock١٢:٥١ - ١٣٩٨/١١/٠٨عادی، معمولیگزارش
28 | 1
key١٠:٣٧ - ١٣٩٨/١٠/١٠( موسیقی ) نُتگزارش
25 | 1
turncoat١٠:٣٤ - ١٣٩٨/١٠/١٠نوازندهگزارش
5 | 2
keys١٣:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/٠٤( موسیقی ) نُت هاگزارش
7 | 1
music keys١٣:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٤نت های موسیقیگزارش
0 | 0
new age١٧:٣١ - ١٣٩٧/١٢/١٥جدید نوین مدرن تازه نو امروزی امروزین معاصر معاصرگزارش
23 | 0
beat١٦:٢٠ - ١٣٩٧/١٢/١٥[مترادف] pulsation: ارتعاشات، لرزش، نوسان، تموج، امواج امواج: در علوم گوناگون بکار میرود و بحرکات موجی و ارتعاشات و تموجات و اضطربات اشیاء گوناگون ا ... گزارش
28 | 2
beats١٦:١٨ - ١٣٩٧/١٢/١٥[مترادف] pulsation: ارتعاشات، لرزش، نوسان، تموج، امواج امواج: در علوم گوناگون بکار میرود و بحرکات موجی و ارتعاشات و تموجات و اضطربات اشیاء گوناگون ا ... گزارش
7 | 1
slip on٢٣:١٢ - ١٣٩٧/١٢/١٤پوشیدن گذاشتن برتن کردن مکان قراردادن انداختن در نوازش کردن فرو کردن از پیش بردن حریصانه خوردن بلعیدن نشلیدن دست انداختن سرزدن براه انداختن پر خوردن ... گزارش
55 | 1
intuitive insight١٩:٣٥ - ١٣٩٧/١٢/١٤درون بینی بصیرت بینش شهودیگزارش
5 | 0
inexplicaility١٩:٣٢ - ١٣٩٧/١٢/١٤توضیح ناپذیریگزارش
2 | 0
توامان١٩:١٢ - ١٣٩٧/١٢/١٤با هم با یکدیگر همزمان و باهمگزارش
51 | 0
tandem١٩:١٢ - ١٣٩٧/١٢/١٤توامان با هم با یکدیگرگزارش
37 | 1
توامان١٨:٤٢ - ١٣٩٧/١٢/١٤باهم جنابه دوقلو همزادگزارش
37 | 1
into١٧:٣٣ - ١٣٩٧/١٢/١٤در ظرف در حالت ظرف: قید , ظرف , معین فعل , قیدی , عبارت قیدی , ظرفی , چگونگی , شرح , تفصیل , رویداد , امر , پیشامد , شرایط محیط , اهمیت , پیچیدن , پ ... گزارش
28 | 2
inspiration١٧:١٢ - ١٣٩٧/١٢/١٤الهام گرفتن الهام گیریگزارش
37 | 1
deep intuition١٧:٠٥ - ١٣٩٧/١٢/١٤بینش عمیق شهود عمیقگزارش
0 | 0
flow forth١٢:٢٣ - ١٣٩٧/١٢/١٤جریان رو به جلو جریان به سمت بیرون جویبار بیرونگزارش
2 | 0
mind’s eye٢٠:٤٥ - ١٣٩٧/١٢/١١چشم ذهنی ذهن نظر انگاشت تخیل پندار خیالگزارش
14 | 0
spontaneously٢٠:٢٨ - ١٣٩٧/١٢/١١به طور ناگهانی اتفاقی تصادفی یهوییگزارش
25 | 1
creative juices١٨:٥٣ - ١٣٩٧/١٢/١١جوهره خلاق جوهره خلاقیتگزارش
12 | 0
outside the box١٨:٢١ - ١٣٩٧/١٢/١١گسترده تر وسیع تر خارج از محدوده خارج از چارچوب خلاقانه، مبتکرانه، نوآورانه تفکر خارج از چارچوب استعاره ای است به معنی فکر کردن به روشی متفاوت، غیرم ... گزارش
53 | 0
but also١٨:١٤ - ١٣٩٧/١٢/١١ولی اما مگر با این حال در عین حالگزارش
69 | 1
juices١٦:٥٤ - ١٣٩٧/١٢/١١جوهرهگزارش
7 | 1
self leadership٢١:٥٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٧رهبری بر خودگزارش
0 | 1
self regulation٢١:٥١ - ١٣٩٧/١٢/٠٧خود تنظیمیگزارش
25 | 1
attentiveness٢٢:٤٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٦هوشیاری ذهن آگاهیگزارش
12 | 0
enhanced٢١:٠٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٦تقویت شده تقویتگزارش
30 | 0
inspiration٢٠:٥٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٦خلاقیت ایدهگزارش
30 | 1
attentive١٨:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٦هوشیارگزارش
94 | 1
improved١٧:٤٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٦enhanced: بالا بردن، افزودن، افزایش bettered: بهتر کردن corrected: اصلاح شده upgrade: ارتقاءگزارش
44 | 1
thus١٧:١٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٦در نتیجه بنابراین حاصل، حاصل شدن، حصولگزارش
60 | 1
perfect١٧:١٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٦خوب مناسب مطلوب شایستهگزارش
76 | 1
warm music١٢:٥٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٥موسیقی عاشقانه موسیقی پرهیجان موسیقی شورانگیز گزارش
0 | 0
natural ambience١٢:٤٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٥طبیعت گراگزارش
0 | 0
warm١٢:٣٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٥عاشقانه مهرآمیز محبت آمیز پرهیجان هیجان انگیز شورانگیز پر شور گزارش
41 | 7
pure٠١:١٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٥بی عیب کاملگزارش
30 | 1
improve٢٠:٣٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٤افزودن افزایش بیشتر کردنگزارش
34 | 2
long٢٠:٢٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٤بیشترگزارش
23 | 3
energized١٩:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٤[مترادف] excited: برانگیخته stimulated: تحریک شده exhilarated: هیجان زده energetic: پر انرژی گزارش
32 | 0
emotional surge١٩:٣٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٤فشار عاطفی فشار احساسیگزارش
2 | 0
surge١٩:٣٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٤[مترادف] rush فشارگزارش
16 | 1
skyrocket٢١:٢٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٣افزایش سریع افزایش صعودی [به سرعت] افزایش [به سرعت] بالا رفتنگزارش
21 | 0
whether٢٠:١٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٣[مترادف] in the event that در صورتی کهگزارش
60 | 4
relief١٦:٠٤ - ١٣٩٧/١١/٢٦تسکین = التیام [مترادف] التیام = علاج شدن؛ بهبود یافتن علاج شدن = درمان شدن؛ صحت یافتن؛ شفا یافتن تسکین = درمان؛ درمان شدنگزارش
37 | 1
some much needed١٥:٤٠ - ١٣٩٧/١١/٢٦مقدار مورد نیازگزارش
5 | 0
when٢٣:٠٧ - ١٣٩٧/١١/٢٥درحالی که در صورتی کهگزارش
71 | 4
stressful٢٢:٢٧ - ١٣٩٧/١١/٢٥دلهره آور استرس زا پراسترس پرفشار پردغدغهگزارش
76 | 2
absorb١٨:٠٢ - ١٣٩٧/١١/٢٤به خاطر سپردن حفظ کردن یاد گرفتن آموختن تعلیم گرفتن فراگرفتن از بر کردنگزارش
108 | 2