برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عماد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یکدست - ثابت ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

2 عادی، معمولی ١٣٩٨/١١/٠٨
|

3 (موسیقی) نُت ١٣٩٨/١٠/١٠
|

4 نوازنده ١٣٩٨/١٠/١٠
|

5 (موسیقی) نُت ها ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

6 نت‌های موسیقی ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

7 جدید
نوین
مدرن
تازه
نو
امروزی
امروزین
معاصر
معاصر
١٣٩٧/١٢/١٥
|

8 [مترادف]
pulsation: ارتعاشات، لرزش، نوسان، تموج، امواج

امواج: در علوم گوناگون بکار میرود و بحرکات موجی و ارتعاشات و تموجات و اضطربات اشیاء ...
١٣٩٧/١٢/١٥
|

9 [مترادف]
pulsation: ارتعاشات، لرزش، نوسان، تموج، امواج

امواج: در علوم گوناگون بکار میرود و بحرکات موجی و ارتعاشات و تموجات و اضطربات اشیاء ...
١٣٩٧/١٢/١٥
|

10 پوشیدن
گذاشتن
برتن کردن
مكان
قراردادن
انداختن در
نوازش کردن
فرو کردن
از پیش بردن
حریصانه خوردن
بلعیدن
نشلیدن
دست ...
١٣٩٧/١٢/١٤
|

11 درون بينی
بصيرت
بینش شهودی
١٣٩٧/١٢/١٤
|

12 توضیح ناپذیری ١٣٩٧/١٢/١٤
|

13 با هم
با یکدیگر
همزمان و باهم
١٣٩٧/١٢/١٤
|

14 توامان
با هم
با یکدیگر
١٣٩٧/١٢/١٤
|

15 باهم
جنابه
دوقلو
همزاد
١٣٩٧/١٢/١٤
|

16 در ظرف
در حالت

ظرف:
قيد , ظرف , معين فعل , قيدي , عبارت قيدي , ظرفي , چگونگي , شرح , تفصيل , رويداد , امر , پيشامد , شرايط محيط , اهميت ...
١٣٩٧/١٢/١٤
|

17 الهام گرفتن
الهام گیری
١٣٩٧/١٢/١٤
|

18 بینش عمیق
شهود عمیق
١٣٩٧/١٢/١٤
|

19 جریان رو به جلو
جریان به سمت بیرون
جویبار
بیرون
١٣٩٧/١٢/١٤
|

20 چشم ذهنی
ذهن
نظر
انگاشت
تخیل
پندار
خیال
١٣٩٧/١٢/١١
|

21 به طور ناگهانی
اتفاقی
تصادفی
یهویی
١٣٩٧/١٢/١١
|

22 جوهره خلاق
جوهره خلاقیت
١٣٩٧/١٢/١١
|

23 گسترده تر
وسیع تر
خارج از محدوده
خارج از چارچوب
خلاقانه، مبتکرانه، نوآورانه

تفکر خارج از چارچوب استعاره‌ای است به معنی فکر کردن به ...
١٣٩٧/١٢/١١
|

24 ولی
اما
مگر
با این حال
در عین حال
١٣٩٧/١٢/١١
|

25 جوهره ١٣٩٧/١٢/١١
|

26 رهبری بر خود ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

27 خود تنظیمی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

28 هوشیاری
ذهن آگاهی
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

29 تقویت شده
تقویت
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

30 خلاقیت
ایده
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

31 هوشیار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

32 enhanced: بالا بردن، افزودن، افزایش
bettered: بهتر کردن
corrected: اصلاح شده
upgrade: ارتقاء
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

33 در نتیجه
بنابراین
حاصل، حاصل شدن، حصول
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

34 خوب
مناسب
مطلوب
شایسته
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

35 موسیقی عاشقانه
موسیقی پرهیجان
موسیقی شورانگیز
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

36 طبیعت گرا ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

37 عاشقانه
مهرآمیز
محبت آمیز
پرهیجان
هیجان انگیز
شورانگیز
پر شور
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

38 بی عیب
کامل
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

39 افزودن
افزایش
بیشتر کردن
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

40 بیشتر ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

41 [مترادف]
excited: برانگیخته
stimulated: تحریک شده
exhilarated: هیجان زده
energetic: پر انرژی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

42 فشار عاطفی
فشار احساسی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

43 [مترادف]
rush
فشار
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

44 افزایش سریع
افزایش صعودی
[به سرعت] افزایش
[به سرعت] بالا رفتن
١٣٩٧/١٢/٠٣
|

45 [مترادف]
in the event that
در صورتی که
١٣٩٧/١٢/٠٣
|

46 تسکین = التیام [مترادف]
التیام = علاج شدن؛ بهبود یافتن
علاج شدن = درمان شدن؛ صحت یافتن؛ شفا یافتن
تسکین = درمان؛ درمان شدن
١٣٩٧/١١/٢٦
|

47 مقدار مورد نیاز ١٣٩٧/١١/٢٦
|

48 درحالی که
در صورتی که
١٣٩٧/١١/٢٥
|

49 دلهره آور
استرس زا
پراسترس
پرفشار
پردغدغه
١٣٩٧/١١/٢٥
|

50 به خاطر سپردن
حفظ کردن
یاد گرفتن
آموختن
تعلیم گرفتن
فراگرفتن
از بر کردن
١٣٩٧/١١/٢٤
|