برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا طالب لو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برکنار شدن از کار ١٣٩٨/١١/١١
|

2 کمک ، مدد، ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

3 گل دسته، جای اذان گفتن موذن، ستون بلند ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

4 لوستر ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

5 برشته، بریان، تفداده،پزیدن ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

6 به هم ریخته ١٣٩٨/٠٩/١٧
|