برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

توحید کوشافر

توحید کوشافر فوق لیسانس حسابداری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برای روز
در طی
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

2 معطر ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

3 حاکم ١٣٩٨/١١/١٤
|

4 نظارت ١٣٩٨/١١/١١
|

5 خرابکار ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

6 قطع کردن
خلاصه کردن
کاهش
١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

7 محفظه ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

8 استفاده کردن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

9 تلقی ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

10 بد طینت ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|