برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یهو غیب شدن
He went missing shortly after accident
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

2 ترافیک سنگین ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

3 To have too many of sth.to give someone too much to do.cover an area with water ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

4 I get to wake up to this every morning.من این حسو دوس دارم ک هرروز از خواب بیدار میشی .... ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

5 Seems like you had a few things to get off your chest
ب نظر میاد ....
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

6 Repeat main point of sth that have been mentioned so far ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

7 گرفتن زمین .تصرف کردن جایی. ١٣٩٩/٠١/١٧
|

8 تنها نا رضایتی من .... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

9 Amount_number _speed _low or high and ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

10 نرخ ١٣٩٩/٠١/١٢
|

11 خانم بلند کردن 😎 ١٣٩٩/٠١/١٢
|

12 Towel down .dry yourself with towel ١٣٩٩/٠١/١٢
|

13 When ١٣٩٩/٠١/١٢
|

14 میخوای باور کن میخوای باور نکن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

15 Be in good /bad condition or health or state of health
Example:I am not in very good shape
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

16 رنگ های براق ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

17 In my opinion ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

18 Make me angry ١٣٩٨/١١/١٨
|

19 Spend time fromhome and work daily ١٣٩٨/١١/١١
|

20 جسارتا ... ١٣٩٨/١١/٠٦
|

21 چ فرمایشی دارین .
چ کاری از دستم ساختس
چ کار میتونم براتون بکنم
١٣٩٨/١١/٠٦
|

22 To try ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

23 همچنین به عنوان .... شناخته شده .
...Also known as
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

24 To me
For me
یعنی ب نظر من ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

25 بزن بریم let 's go
بیا بریم
بفرمایید here you are
١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

26 ممکنه ... ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

27
I am salt free diet
من در رژیم غذای بدون نمک هستم
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

28 معنی لغوی .فکر تون ساختین
اصطلاح .تصمیتون گرفتین
مثلا گارسون تو رستوان میگه
have you made up your mind?
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

29 چه کسی انجامش داده
کار چ کسیه
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

30 او داره ۲۰ ساله میشه ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

31 فوت کردن شمعblow out candels ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

32 You have to devote time tome ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

33 More than enough ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

34 کجا میری ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

35 قطار شهری ١٣٩٨/٠٨/٠١
|