آریا سیفی پور

آریا سیفی پور In love with English language. .

فهرست جمله های ترجمه شدهtragedy١٧:٢٥ - ١٤٠١/١٠/٢٠
• The fire that killed these children was one of the greatest tragedies this city has every known.
آتش سوزی که باعث مرگ این کودکان شد یکی از بزرگترین مصیبت هایی بود که این شهر به خود دیده.
2 | 0