برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

طناز( مریم) عسکری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رنگمایه ها ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

2 نهاد گرایانه، زیستگاه گرایانه ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

3 راستین گرا ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

4 خنده دارها ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

5 دانای هماد، دانای همه ١٤٠٠/٠٣/١٦
|

6 سرشت گرایان ١٤٠٠/٠٣/٠٢
|

7 راستی گرا ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

8 برگه ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

9 روشن سازی ١٤٠٠/٠١/٣١
|

10 پاد راستی ١٤٠٠/٠١/٣١
|

11 ریز شدن ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

12 گردگاه ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

13 خداپذیر، خداباور ١٤٠٠/٠١/١٦
|

14 بزرگ زاده ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

15 شورآور، هَنایشی ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

16 خندک ساز ١٣٩٩/١١/٠١
|

17 دانایان ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

18 رنگ لب ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

19 دوچرخ ران ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

20 چشمگیر ١٣٩٩/١٠/١٩
|

21 خداپذیری ١٣٩٩/١٠/١٨
|

22 نماژسرا، نماژگاه ١٣٩٩/١٠/١٧
|

23 استوار ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

24 سرایمند، سرامند ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

25 روی هم رفته ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

26 سرخینه گذاری، سرخینه بندی ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

27 چند بارگی، پیش پا افتاده ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

28 درگوش شنو ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

29 پاسداشت نامه ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

30 کاربردی، کنشی ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

31 مفهومی: روشنگرانه
فهم: روشنی
فهمیدن: روشن شدن، دریافتن
١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

32 بار افزا ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

33 درخش ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

34 پیشنهاده، ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

35 پیشنهاده ی پژوهش ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

36 فرادان، فرا دانش، فَراَندیش ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

37 رو در رو ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

38 فرا گواهی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

39 فرادان، فرادانش، فرزانگی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

40 کلک مویی ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

41 پیرامون نگار ١٣٩٩/٠٩/١٥
|