طناز( مریم) عسکری

طناز( مریم) عسکری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاکسپرسیونیست٠٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧درون آزماگزارش
0 | 0
التزامی٢٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢شایدی و بایدیگزارش
5 | 1
صنعت ادبی١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥ساختار فرهنگیگزارش
0 | 0
فرمالیستی١١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥نما گراگزارش
0 | 0
فرمالیستی١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥گونه گِرا، نما گِرا، رخسار گِراگزارش
0 | 0
فرمالیستی١١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥گونه گرا، رخسارگراگزارش
0 | 0
بی شعور١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٣١نادان، کم دانش ، بی خردگزارش
0 | 1
کنتراست٢٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦رنگمایه هاگزارش
0 | 0
طبیعت گرایانه٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢نهاد گرایانه، زیستگاه گرایانهگزارش
0 | 0
رئالیسم٢٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢راستین گراگزارش
0 | 0
مضاحک٢٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٢١خنده دارهاگزارش
0 | 0
دانای کل١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٦دانای هماد، دانای همهگزارش
0 | 0
ناتورالیست٠٨:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢سرشت گرایانگزارش
0 | 1
رئالیست٢١:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢١راستی گراگزارش
0 | 1
پیج٢١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٠برگهگزارش
5 | 1
لف و نشر٢١:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/٣١روشن سازیگزارش
0 | 0
سور رئال١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠١/٣١پاد راستیگزارش
0 | 0
متمرکز شدن٢١:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٧ریز شدنگزارش
0 | 0
میدان٠٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٤گردگاهگزارش
5 | 0
مسلمان٠٧:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٦خداپذیر، خداباورگزارش
5 | 1
اشراف زاده١٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٢بزرگ زادهگزارش
7 | 0
رمانتیک٠٧:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٤شورآور، هَنایشیگزارش
0 | 1
کارکاتوریست١٠:٤٣ - ١٣٩٩/١١/٠١خندک سازگزارش
0 | 0
عارفان٠٧:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٨دانایانگزارش
7 | 1
رژ لب٠٧:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٣رنگ لبگزارش
0 | 0
موتورسیکلت٠٧:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٣دوچرخ رانگزارش
7 | 1
خیره کننده١٥:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/١٩چشمگیرگزارش
5 | 1
اسلامی٠٣:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/١٨خداپذیریگزارش
16 | 1
نمازخانه٠٧:١٦ - ١٣٩٩/١٠/١٧نماژسرا، نماژگاهگزارش
2 | 1
قاطعانه٠٥:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٩استوارگزارش
7 | 1
صاحب خانه٠٥:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٩سرایمند، سرامندگزارش
2 | 0
به طور کلی١٦:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٨روی هم رفتهگزارش
18 | 1
حنابندان١٨:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٤سرخینه گذاری، سرخینه بندیگزارش
2 | 0
تکراری٠٧:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٢چند بارگی، پیش پا افتادهگزارش
9 | 1
هدست٠٦:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٢درگوش شنوگزارش
9 | 1
تقدیر نامه٠٥:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٢پاسداشت نامهگزارش
37 | 4
عملی١١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠کاربردی، کنشیگزارش
0 | 0
مفهومی١١:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠مفهومی: روشنگرانه فهم: روشنی فهمیدن: روشن شدن، دریافتنگزارش
0 | 0
ضربدر١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢١بار افزاگزارش
2 | 1
فلاش١٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٧درخشگزارش
0 | 0
پروپوزال٢٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٦پیشنهاده،گزارش
5 | 1
پروپوزال٢٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٦پیشنهاده ی پژوهشگزارش
7 | 1
دکترا٠٨:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٦فرادان، فرا دانش، فَراَندیشگزارش
9 | 1
فوق دیپلم٠٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٦فرا گواهیگزارش
0 | 1
دکترا٠٨:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٦فرادان، فرادانش، فرزانگیگزارش
9 | 0
قلمو٢٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/١٥کلک موییگزارش
5 | 1
شابلون٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٥پیرامون نگارگزارش
0 | 0