طاهر شریعت‌پناهی

طاهر شریعت‌پناهی مترجم و نویسنده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهworld class١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨ردۀ جهانی، در ردۀ اول دنیاگزارش
9 | 1
unappreciated١١:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨قدرنادیده، ( که ) قدروقیمتش شناخته نشدهگزارش
12 | 1
underrated١١:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨ناچیزانگاشته ( شده ) ، ناچیزشمرده شدهگزارش
16 | 0
underrate١١:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨ناچیز انگاشتن، ناچیز داشتنگزارش
12 | 0
originals١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨نوآفریدگان، نوآفرینانگزارش
2 | 0
originality١١:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨نوآفرینیگزارش
12 | 0
original١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨نوآفریده، نوآوردهگزارش
14 | 1
on demand١٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨بنابه نیاز، بنابرتقاضا، به درخواست، به شرط نیاز، به شرط تقاضا، تقاضابنیان، نیازبنیان، درخواست بنیانگزارش
5 | 0
click through١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٧کلیک مؤثرگزارش
0 | 0
irrationality١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٣منطق گریزیگزارش
7 | 0
unassailable١٤:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٣خلل ناپذیرگزارش
5 | 0
op ed١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٣مقالۀ واردهگزارش
2 | 1
integral part١١:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٢جزو/جزء جدانشدنیگزارش
9 | 0
modular١٠:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٠پودمانی، پیمانه ای، پیمانه مند، بخش مند، جزء مند، جزءجزء، دارای استقلال اجزا [در زبان شناسی] حوزه ایگزارش
9 | 1
logistics٠٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٠آماد، آمادوپشتیبانیگزارش
5 | 0
logistic٠٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٠آمادی، مربوط به آمادوپشتیبانیگزارش
9 | 1
modularity٠٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٠پودمانگی، پیمانه مندی، بخش مندی، جزء مندی، مجزابودگی، استقلال اجزا [در زبان شناسی] ( رویکرد ) حوزه ایگزارش
23 | 0
reckoning١٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٩عاقبت، فرجام، سرانجام، پیامد قطعیگزارش
16 | 0
high reward١٢:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/١٤پرحاصلگزارش
2 | 0
skip١٠:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/١١( skip ( stones/rocks ( سنگ ) پر دادنگزارش
7 | 1
skip stones١٠:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/١١سنگ پر دادن ( فِر دادن، سُر دادن )گزارش
2 | 0
loaf of bread١٢:٢١ - ١٣٩٩/١١/١٢کُلیچۀ نان ( مرتبط با کلوچه )گزارش
0 | 1
juggernaut١١:١٦ - ١٣٩٩/١١/٠٧[استعاری] هیولاگزارش
23 | 0
contributor١١:١١ - ١٣٩٩/١١/٠٧سهیم، مشارکت کنندهگزارش
7 | 1
critical mass١٣:٣٥ - ١٣٩٩/١١/٠٦[مدیریت] حد تکافو، حد بس بود، حد بسندگیگزارش
14 | 1
gut wrenching١٣:١٦ - ١٣٩٩/١١/٠٦اضطراب آورگزارش
0 | 0
consequential١٢:٥٨ - ١٣٩٩/١١/٠٦دامنه دارگزارش
2 | 1
irrelevant١٣:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٠٥بلاموضوع، بلاموضوعیت be irrelevant: بلاموضوع بودن، موضوعیتی نداشتنگزارش
25 | 0
relevant١٣:٢٨ - ١٣٩٩/١١/٠٥موضوعیت دار، دارای موضوعیت، موضوعیت مند، موضوعیت یافته be relevant: موضوعیت داشتنگزارش
46 | 1
overnight١٣:١٢ - ١٣٩٩/١١/٠٥یک شبه [با نیم فاصله]گزارش
9 | 0
involve١٢:٥٥ - ١٣٩٩/١١/٠٥پای [چیزی] در میان بودنگزارش
7 | 1
twopenny halfpenny١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٠٤دوزاریگزارش
0 | 1
outmaneuver١٣:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٠٤هوشمندانه تر/زیرکانه تر از . . . تغییر موضع دادن زیرکانه تر عمل/حرکت کردنگزارش
9 | 0
blockbuster١٣:٥٥ - ١٣٩٩/١١/٠٤پرسروصدا، پرغوغا، پرهیاهو، ابَرموفقگزارش
18 | 0
hold on tight١٣:٥٤ - ١٣٩٩/١١/٠٤سفت سر جایت بنشین؛ صندلی ات را سفت بچسب.گزارش
16 | 0
up for grabs١٣:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٠٤در عرضۀ همگانی، در معرض رقابت همگانیگزارش
7 | 0
uncomfortable١٣:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٠٤[مایۀ] سلب آرامش، رامش زدا، رامش گَزا، آرامش گَزا، سالب آرامش، آرام گزا، آرام زدا، آرامش زدا، بی رامش، رامش سوزگزارش
9 | 1
counterintuitive١٣:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٠٤منطق ستیز؛ شمّ ستیز، خلافِ منطقگزارش
2 | 0
scramble١٣:٥١ - ١٣٩٩/١١/٠٤خیز برداشتن ( بازار ) ، باعث خیز برداشتن ( بازار ) شدنگزارش
5 | 1
mba١٣:٥٠ - ١٣٩٩/١١/٠٤کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار ( کامکوک؟ )گزارش
16 | 1
disrupter١٣:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٠٤[در مدیریت] تحول آفرینگزارش
9 | 0
telephony١٦:١٩ - ١٣٩٩/١٠/١٦فناوری تلفن تلفن گری، تلفن کاریگزارش
2 | 0
loaf١٣:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/١٥کُلیچه ( هم ریشه با کُلوچه ) [دهخدا]گزارش
7 | 1