برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

طاهره‌ستارباقری

طاهره‌ستارباقری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طرح یاالگو خال خالی
نقطه نقطه ای
١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

2 به معنای شروع کردن انجام کاری
To start doing sth
To begin doing sth
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

3 بی نقص ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

4 اتش میباره ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

5 به شرافتم قسم ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

6 داروی ضدافسردگی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

7 آفتابی نشدن ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

8 مال خودت پیشت بمونه ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

9 حرام است ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

10 بچه مثبت ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

11 خالق کائنات ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

12 توسعه‌دادن
موجب‌پیشرفت
١٣٩٩/٠٧/١٨
|

13 موردعلاقه ١٣٩٩/٠٧/١٦
|