polka dot


(پارچه دارای خال های گرد) پارچه ی خال خال، درپارچه طرح نقطه نقطه، خال خال، گل باقلایی کردن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: one of a number of small round dots or spots repeated in a pattern.

(2) تعریف: a pattern or design made up of such dots.

جمله های نمونه

1. The Fifties polka dot is also resurrected in a variety of vibrant pinks and purples.
[ترجمه ترگمان]خال های خالدار آبی نیز در انواعی از pinks و بنفش رنگ به بار آمده اند
[ترجمه گوگل]نقطه پولکا Fifties نیز در بسیاری از نقاط پر جنب و جوش و بنفش احیا می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A perennial favourite, the polka dot gets a new lease of life in bold emerald green and brilliant white.
[ترجمه ترگمان]یکی از آن ها که مورد توجه همگان قرار می گیرد، یک اجاره نامه جدید به رنگ سبز زمردین و سفید و درخشان به دست می آورد
[ترجمه گوگل]مورد دلخواه چند ساله، نقطه پولکا یک اجاره جدید زندگی را به طرز معجزه آسایی سبز و درخشان سفید می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Kate's shirt was green with purple polka dots.
[ترجمه ترگمان]پیراهن کیت با خال های بنفش رنگ سبز بود
[ترجمه گوگل]پیراهن کیت با نقاط پولکا بنفش سبز شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I borrowed my friend's polka dot galoshes, but at this point in the tunnel the water was well above them.
[ترجمه ترگمان]من چند تا galoshes از دوستم قرض گرفتم، اما در این لحظه، آب از آن ها بالاتر بود
[ترجمه گوگل]من کلوچه های پولکا دوستم را قرض گرفتم، اما در این نقطه در تونل آب خیلی بالاتر از آن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In a polka dot dress that my mother made me buy?
[ترجمه ترگمان]تو یه لباس رسمی لهستانی که مادرم مجبورم کرد بخرم؟
[ترجمه گوگل]در لباس پولکا که مادرم مرا خرید کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. No matter that I have two Moschino polka dot dresses already; one is too small and the other turquoise and orange.
[ترجمه ترگمان]مهم نیست که من دو نوع لباس رقص لهستانی داشته باشم، یکی هم کوچک و دیگر فیروزه است
[ترجمه گوگل]مهم نیست که من دو لباس مشکی Polchka در حال حاضر؛ یکی بیش از حد کوچک است و دیگری فیروزه ای و نارنجی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. You laughed like a hyena in that beautiful polka dot dress of yours.
[ترجمه ترگمان]تو مثل کفتار در آن لباس قشنگ می رقصی، خندیدی
[ترجمه گوگل]شما در این لباس زیبا پولکا از شما خندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. When you're wearing a loud polka dot, you need to keep the rest of your outfit quiet.
[ترجمه ترگمان]وقتی تو یک نقطه بلند می رقصی، باید بقیه وسایلت رو ساکت نگه داری
[ترجمه گوگل]هنگامی که شما یک توپ پولکا با صدای بلند پوشیدید، باید بقیه لباس خود را آرام نگه دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Seven minutes later the princess, dressed in a navy suit and pink and navy polka dot blouse, came out.
[ترجمه ترگمان]پس از هفت دقیقه شاهزاده خانم با لباس رسمی و بلوز pink و بلوز navy بیرون آمد
[ترجمه گوگل]هفت دقیقه بعد شاهزاده خانم، در یک کت و شلوار نیروهای دریایی و پیراهن صورتی و مروارید پولکا پوشیدنی، بیرون آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. They also looked at whether clothing items had childlike characteristics e. g. polka dot patterns and ribbons.
[ترجمه ترگمان]آن ها همچنین به این موضوع نگاه کردند که آیا موارد پوشاک دارای ویژگی های کودکانه است یا خیر گرم الگوهای آرایش و خالدار
[ترجمه گوگل]آنها همچنین در مورد اینکه آیا لباس لباس دارای ویژگی های کودکانه بود، بررسی کرد g نقاشی های لهستانی و روبان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. There is also an interesting contrast between the darkness of the subject's mood and lightness of her pink and polka dot clothes.
[ترجمه ترگمان]همچنین یک مقایسه جالب بین تاریکی خلق و خوی سوژه و لباس هایی با خال های صورتی و خالدار وجود دارد
[ترجمه گوگل]همچنین یک تضاد جالب بین تاریکی حالت و سبک لباس های صورتی و پولکا وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Here comes yet another Dunk Hi, after we presented you earlier the seamless Polka Dot Dunk Hi and the "Quilted Patent" Dunk Hi Pack.
[ترجمه ترگمان]در اینجا یک Dunk دیگر با نام \"سلام دات کام\" و \"Patent Patent\" و \"Dunk Hi Patent\" (quilted Pack Hi)آشنا شدیم
[ترجمه گوگل]بعد از این که شما قبلا پلیکا Dot Dunk Hi و پانچ پنهان بافته شده را در اختیارتان گذاشتهاید، در اینجا یکی دیگر از Dunk Hi است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. DD - Red Headed Woman wearing a light green and white polka dot poodle skirt and simple top.
[ترجمه ترگمان](DD - قرمز)زنی است که به رنگ سبز روشن و کفش های پاشنه بلند نوک تیز و نوک ساده به تن دارد
[ترجمه گوگل]DD - زن سرخ سرخ با پوششی از یک گلدان پودل نقره ای و سبز سفید و سفید سفید سفید و ساده بالا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The former EastEnders actress, 2 was sporting a small, but visible bump under her polka dot blouse and mini-skirt.
[ترجمه ترگمان]هنرپیشه زن سابق \"EastEnders\"، ۲ نفر ورزشی کوچک اما قابل مشاهده زیر بلوز و بلوز کوچک او بود
[ترجمه گوگل]بازیگر سابق EastEnders، 2 یک ضربه کوچک، اما قابل رویت در زیر توپ پیراهن پولکا و مینی دامن ورزشی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• polka dots are lots of spots printed on a piece of cloth, especially when the cloth is part of a person's clothing.

پیشنهاد کاربران

خالخالی
طرح یاالگو خال خالی
نقطه نقطه ای
پارچه ی خال خالی شکل
طرح و نقش خال خالی، طرح نقطه نقطه، خال خالی
Dress or anything with a spotted design
خال خال
خال خالی
hi is wearing a polka dot dress او یک لباس خال خالی پوشیده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما