امتیاز‌های مبینا

بازدید
١١
امتیاز کل
١٣٩
کل مدال ها
٤
طلا
٠
نقره
١
برنز
٣
٣
×
١٠
=
٣٠
٠
×
=
٠
٦٢
×
٢
=
١٢٤
١٥
×
=
-١٥
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
٦٢
×
٢
=
١٢٤
١٥
×
=
-١٥
٠
×
-١٥
=
٠
١٢٩

جزئیات امتیاز در بپرس

١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠