مایا

مایا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcomfort room١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٨توالتگزارش
0 | 0
frustrate١٦:٢٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧مایوس شدنگزارش
2 | 0
replenish١٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٧قابل تمدید تجدید پذیرگزارش
5 | 0
sustaining٢١:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠ماندگارگزارش
7 | 0
irreverent٢٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩بی پردهگزارش
5 | 0
cabriole٠٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧یکی از پرش های رقص بالهگزارش
0 | 0
fa�ade١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥نما نمای بیرون نمای خارجی نمای سر درگزارش
0 | 0
distressingly٢٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣به طرز ناراحت کنندهگزارش
5 | 0
light trail١١:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/٣١دنباله نورگزارش
0 | 0
snacks٢٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/٣٠ناخنک زدنگزارش
5 | 1
wildly١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٣٠دیوانه وار ددمنشانهگزارش
12 | 0
out of١٥:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٨از سر از روی به خاطرگزارش
16 | 0
secretiveness١١:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٨پنهان کاریگزارش
0 | 0
high profile١٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٨برجسته مشهور پررنگ ( از نظر شخصیتی ) معتبرگزارش
5 | 0
traitorous١٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٨خائنگزارش
0 | 0
squashy٠٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٣نرم و مرطوبگزارش
5 | 1
talk show١٢:١٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٠برنامه گفتگو محورگزارش
32 | 1
self consciousness١٦:١٩ - ١٤٠٠/٠١/١١حس ناخوشایند خجالت پارانویاگزارش
5 | 1
gender blind١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٩عدم تمایز جنسیگزارش
5 | 1
extraordinarily١٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٣غیرمنتظرهگزارش
2 | 1
strongly٠٩:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٨اکیداگزارش
21 | 0
bulbous acorn١٤:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/٢١بلوط فندقیگزارش
0 | 0
surprise٢٣:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٠شگفتانهگزارش
16 | 1
logy٢٠:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/١٩لوس گزارش
0 | 0
fast moving١٩:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/١٨گذراگزارش
9 | 0
crab apple٠٨:٣١ - ١٣٩٩/١٢/١٨سیب جنگلیگزارش
7 | 0
mumbly٢٠:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/١٧نامفهوم دلخراشگزارش
5 | 0
terrifically١٠:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/١٧کاملاگزارش
5 | 1
well١٧:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/١٠راستشگزارش
30 | 1
demonstrative٢٠:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٥متظاهرگزارش
7 | 1
warren٠١:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٥ساختمان/ خانه ( معمولا در منطقه ای پر جمعیت ) گزارش
7 | 0
half obscured٠١:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٥کم نور نیمه تاریکگزارش
5 | 0
ping off٠٧:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٤تبعید شدنگزارش
5 | 0
subliterate٠٩:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٣سواد کافی نداشتن کم سوادگزارش
5 | 0
corral٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٢جذب کردنگزارش
5 | 0
conspiratorially٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٢٣توطئه آمیز غیرقانونی مرموز مخفیانهگزارش
7 | 0
appendage٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/١١/٢١زائدهگزارش
48 | 0
soft skinny٢٣:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٢٠برهنهگزارش
5 | 0
crystal٠٨:٤٠ - ١٣٩٩/١١/١٩نوعی ماده مخدر صنعتیگزارش
14 | 0
gobsmacked١٤:٣٨ - ١٣٩٩/١١/١٧غافلگیرگزارش
7 | 1
msw١٧:٣٣ - ١٣٩٩/١١/١٤کارشناس ارشد مددکاری اجتماعیگزارش
9 | 0
unmarked٢٠:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٠٩بی علامتگزارش
9 | 0
unbudgeable١٩:٢٣ - ١٣٩٩/١١/٠٩انعطاف ناپذیر تسلیم ناپذیر غیر قابل حرکت دادنگزارش
0 | 0
interest free١٤:١٥ - ١٣٩٩/١١/٠٩بدون بهره بدون سودگزارش
7 | 0
latheturned١١:١٠ - ١٣٩٩/١١/٠٧تراش کاری شدهگزارش
5 | 0
needlessly٢٢:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٠٦بی جهتگزارش
14 | 0
punchy١٨:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٠٦گیج سردرگم درماندهگزارش
7 | 1
obligingly٠٩:٠٠ - ١٣٩٩/١١/٠٥از سر ادب مودبانه بزرگوارانهگزارش
7 | 0
cattiness٢١:٣٢ - ١٣٩٩/١١/٠١کینه توزی بدخواهیگزارش
5 | 0
finishes٠٢:٣٤ - ١٣٩٩/١١/٠١پرداخت کاریگزارش
7 | 1