برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مایا

مایا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راستش ١٣٩٩/١٢/١٠
|

2 متظاهر ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

3 ساختمان/ خانه (معمولا در منطقه ای پر جمعیت)
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

4 کم نور
نیمه تاریک
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

5 تبعید شدن ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

6 سواد کافی نداشتن
کم سواد
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

7 جذب کردن ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

8 توطئه آمیز
غیرقانونی
مرموز
مخفیانه
١٣٩٩/١١/٢٣
|

9 زائده ١٣٩٩/١١/٢١
|

10 برهنه ١٣٩٩/١١/٢٠
|

11 نوعی ماده مخدر صنعتی ١٣٩٩/١١/١٩
|

12 غافلگیر ١٣٩٩/١١/١٧
|

13 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی ١٣٩٩/١١/١٤
|

14 بی علامت ١٣٩٩/١١/٠٩
|

15 انعطاف ناپذیر
تسلیم ناپذیر
غیر قابل حرکت دادن
١٣٩٩/١١/٠٩
|

16 بدون بهره
بدون سود
١٣٩٩/١١/٠٩
|

17 تراش کاری شده ١٣٩٩/١١/٠٧
|

18 بی جهت ١٣٩٩/١١/٠٦
|

19 گیج
سردرگم
درمانده
١٣٩٩/١١/٠٦
|

20 از سر ادب
مودبانه
بزرگوارانه
١٣٩٩/١١/٠٥
|

21 کینه توزی
بدخواهی
١٣٩٩/١١/٠١
|

22 پرداخت کاری ١٣٩٩/١١/٠١
|

23 کوآن (در مذهب بودایی) ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

24 شعار گونه
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

25 زن و شوهری
ازدواج
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

26 حمام زایمان
جشن سیسمونی
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

27 در ازای ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

28 امرار معاش ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

29 گستاخی ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

30 اتاقک ضبط صدا
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

31 مایه مباهات است
باعث خوشحالی من است
١٣٩٩/١٠/٢٥
|

32 باعث افتخار من است ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

33 سرسنگین
نامطلوب
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

34 از نظر اجتماعی
از نظر جامعه شناسی
١٣٩٩/١٠/٢١
|

35 غیر قابل اجتناب
گریز ناپذیر
ناچارا
ناگزیر
ضرورتا
بی اختیار
١٣٩٩/١٠/٢١
|

36 محضری کردن
رسمی کردن
ثبت رسمی کردن
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

37 خانقاه
گوشه نشینی
١٣٩٩/١٠/١٨
|

38 با تاکید
موکدا
١٣٩٩/١٠/١٨
|

39 اغراق آمیز ١٣٩٩/١٠/١٧
|

40 خود درگیری ١٣٩٩/١٠/١٧
|

41 (صدا) خاموش شدن ١٣٩٩/١٠/١٦
|

42 بدبختی
بدحالی
ناخوشی
شرارت
١٣٩٩/١٠/١٦
|

43 کینه توزی
ناچیز
فرومایگی
عیاری
پستی
١٣٩٩/١٠/١٦
|

44 بی سخاوت
بخیل
پست
بی گذشت
بی سلیقه
ممسک
١٣٩٩/١٠/١٦
|

45 بی مورد
بی موقع
نا بهنگام
بی جا
نامعقول
غیر عادی
١٣٩٩/١٠/١٦
|

46 نا امیدانه
بی پروا
به طور جدی
critically
desperately
perilously
precariously
١٣٩٩/١٠/١٦
|

47 غیر قابل انکار
غیر قابل چشم پوشی
غیر قابل اجتناب
١٣٩٩/١٠/١٤
|

48 کاملا مستند ١٣٩٩/١٠/١٤
|

49 خرمندانه
مایوس کننده
کوبنده
١٣٩٩/١٠/١٤
|

50 بی سروصدا جایی را ترک کردن
دزدکی رفتن
سر به زیر رفتن
١٣٩٩/١٠/١٤
|