مریم صدری

مریم صدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlow end customer١٤:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧مشتریان سطح پایینگزارش
14 | 0
sustaining innovation٠١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦نوآوری پایدار نوآوری مداومگزارش
14 | 0
architectural innovation١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥نوآوری معمارگرایانهگزارش
14 | 0
creative destruction١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥تخریب خلاقگزارش
14 | 0
design led٢٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢طراحی محورگزارش
14 | 0
abductive reasoning٢٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠١استدلال ربایشیگزارش
14 | 0
withhold٠٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨اجتناب کردنگزارش
14 | 0
brain storming١٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣طوفان فکریگزارش
14 | 0
closely related٢٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢ارتباط تنگاتنگی داشتنگزارش
18 | 0
niche٠١:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/١٩در متون مدیریتی: گوشه ی خاص بازار؛ گوشه ی دنج بازار؛ کنج بازارگزارش
12 | 0
keep it simple٢٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٧ساده کردن مسئله قابل فهم کردن موضوعگزارش
12 | 0
building on٠٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٦بنابر با تکیه برگزارش
16 | 0
payoff matrix٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٣ماتریس بازدهیگزارش
12 | 0
individual business٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢١کسب و کار فردیگزارش
12 | 0
self fulfilling prophecy١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠پیشگویی خودشکوفاگزارش
12 | 1
best bet١٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠١مطمئن ترین روشگزارش
12 | 0
immediate competitor١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢١رقیب فوریگزارش
12 | 0
established market٠٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢١بازار توسعه یافتهگزارش
12 | 0
after sales care٢٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩مراقبت های پس از فروشگزارش
14 | 0
direct mail٢٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨تبلیغ با پست مستقیم پست مستقیم: شکلی از بازاریابی مستقیم است که در آن مواد و محصولات تبلیغاتی از طریق پست برای مشتریان مورد نظر فرستاده می شود.گزارش
18 | 0
licensee٢٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨جوازدارانگزارش
16 | 0
nondirective interview١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥مصاحبه غیرمستقیمگزارش
16 | 0
participant observation١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤مشاهده حین مشارکتگزارش
18 | 0
perfunctory٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٩عجولانهگزارش
16 | 1
fallback position٢١:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/٢١طرح جایگزینگزارش
21 | 0
put in long hours١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٠مدت طولانی ( روی یک پروژه ) کار کردن کار کردن برای مدت طولانی در طول روزگزارش
16 | 0
dotted line reporting١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٥گزارش دهی غیر مستقیمگزارش
14 | 0
solid line reporting١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٥گزارش دهی مستقیمگزارش
14 | 0
global integration٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٥ادغام جهانیگزارش
14 | 0
product area٠٠:١٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٥گستره محصولگزارش
16 | 0
specialization٢١:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٣تخصص گراییگزارش
18 | 0
in charge١٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٣زمام امور را در دست گرفتنگزارش
18 | 0
job diagnostic survey١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠١/٠١پیمایش تشخیصی شغلیگزارش
14 | 0
emotional makeup١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠١/٠١ساختار عاطفی گزارش
12 | 0
fundamental attribution error٠٠:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/٣٠خطای بنیادی اِسنادگزارش
12 | 0
product launch٢١:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٩معرفی محصول جدید به بازارگزارش
18 | 0
egocentric bias٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٩سوگیری خودمحورگزارش
12 | 0
representativeness٢١:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٩در سوگیری های شناختی به معنای "مُعَرِف گرایی" است.گزارش
21 | 0
consistency bias٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٩سوگیری همسازیگزارش
14 | 0
illusory correlation١٦:٠٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٩همبستگی وهمیگزارش
12 | 0
general term٢١:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٨اصطلاح عام اصطلاح کلی گزارش
16 | 1
it was only when٢١:١٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٦درست از همان زمان بود کهگزارش
12 | 0
to get things done٢٢:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٢اداره کردن امور به انجام رساندن امور وضعیت را سر و سامان دادن کارها را راست و ریس کردنگزارش
12 | 0
only takes you so far٢٢:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٢این تازه شروع ماجراست تازه اول کاره تمام ماجرا نیست Let’s say you are starting a new venture and have planned the initial and important stages befor ... گزارش
12 | 0
the lie of the land٢٠:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٢وضعیت چگونگی اوضاعگزارش
14 | 0
market test٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/٢١آزمون بازارگزارش
12 | 0
go without saying٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/٢١بدیهی است کهگزارش
18 | 0
get up to speed٢٠:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٢١در جریان اطلاعات جدید قرار گرفتن به روز کردن/شدنگزارش
25 | 0
money pit٢١:١٠ - ١٣٩٩/١٢/١٩چیز پر هزینه و پر خرجگزارش
16 | 0